Category Archives: Gjuhë

Order By

Sinonimi

Fjalë e ngashme me një tjetër në aspektin e domethënies. Shembuj: udhë e rrugë, trim e

Palindromi

Shkronja, fjalë, fjali apo shifra që mund të lexohen njësoj nga e djathtë në të majtë

Lapsusi

Lapsusi është një gabim padashje në të shkruarit apo në të folurit për shkaqe shpërqëndrimi apo

Kafkian

Kafkian do të thotë që ka të bëj me shkrimtarin Franz Kafka; paradoksal, absurd. Mbiemri rrjedh

Epiteti

Epiteti është një fjalë përcaktuese që i shtohet një emri për ta cilësuar (pozitivisht apo negativisht)

Peripecia

Ngjarje me shumë të papritura, e karakterizuar nga fati i keq. Në letërsi, ndryshim i papritur

Sinekdoka

Sinekdoka është figurë sitilistike që konsiston në zëvendësimin e një fjale me një tjetër, termat në

Hiperbola

Figurë letrare që konsiston në ekzagjerimin e domethënies së një shprehjeje, duke zmadhuar apo zvogëluar realitetin

Etimologjia

Etimologjia është shkenca që studion prejardhjen dhe historinë e fjalëve. Kjo fjalë rrjedh nga greqishtja e