Order By

Sinonimi

Fjalë e ngashme me një tjetër në aspektin e domethënies. Shembuj: udhë e rrugë, trim e

Sindromi

Sindromi është një grup simptomesh dhe shenjash që përbëjnë një situatë klinike të një apo shumë

Sinekdoka

Sinekdoka është figurë sitilistike që konsiston në zëvendësimin e një fjale me një tjetër, termat në

Solstici

Solstici është periudha e vitit kur Dielli ndodhet në pikën më të largët nga ekuatori, efekt

Simpatia

Prirje instinktive që na bën ta ndiejmë të afërt e ta duam dikë apo diçka. Bëhet